Kategóriák

Adatvédelmi nyilatkozat

A bűvész és Bohóckellékek csapata fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezik arról, hogyan kezelhetjük az Ön adatait. Kérjük, ismerkedjen meg adatkezelési gyakorlatunkkal, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel.

 

Személyes adatok és felhasználásuk

 

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A weboldal használata során, a Bűvész és Bohóc kellékek (a továbbiakban: BBK) szolgáltatásának igénybevételéhez Önnek személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. A weboldal használata érdekében a következő személyes adatait kérhetjük: név, szállítási és számlázási cím, telefonszám és e-mail cím valamint egy belépéshez szükséges jelszó. Az Ön adatszolgáltatása önkéntes.

A weboldal használatához megadott adatait a BBK az Ön hozzájárulása alapján, az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, a weboldal használatának lehetővé tétele érdekében, a kért szolgáltatás nyújtása, teljesítése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

 

Adatszolgáltatás, megosztás harmadik fél felé

A BBK harmadik személyeknek az Ön személyes adatait a kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül nem továbbítja.

A BBK az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

 

A személyes adatok megőrzése, tájékoztatás kérés az adatkezelésről, jogorvoslati lehetőség

 

Az Ön személyes adatait a BBK a weboldal használatával, és a szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben, a jogszabályokban előírt időtartamig kezeli.

Önnek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania a BBK által Önről nyilvántartott adatokat. Az adatkezelés során további tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A BBK a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az adatkezelés során Ön kérheti személyes adatainak törlését.

 

A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes;
  • az érintett kéri;
  • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Információküldés, üzenetek

 

A BBK jogosult a weboldalt használó személyek részére, az önkéntesen megadott e-mail címükre az új, vagy meglévő szolgáltatásairól hírlevelet küldeni. A címzettek ezt bármikor jogosultak a BBK-hoz eljuttatott nyilatkozatukkal megtiltani.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

 

A BBK az adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően végzi.

A BBK minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A BBK a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

A BBK minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

A BBK időnként frissítheti a szolgáltatásával kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozatát. Jelentősebb módosítás esetén a frissített Adatvédelmi nyilatkozat mellett értesítést is közzéteszünk webhelyünkön.

 

Budapest, 2014. Március 1.

 

Bűvész és Bohóc Kellékek csapata

Fejlesztő: Kecsa
Bűvész-bohóckellékek és kreatív játékok © 2018